Barentszplein 4D
1013 NJ Amsterdam
Nederland
T. 020 - 520 60 80
F. 020 - 520 60 81
E. info@nkvz.nl
     
ALGEMENE VOORWAARDEN
  Algemene voorwaarden voor Notariskantoor Van Zaane or read our General terms and conditions
 
Artikel 1
J.W. van Zaane Notarispraktijk B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die tot doel heeft de uitoefening van de notariële rechtspraktijk, alsmede het verlenen van notarieel- juridisch advies.
J.W. van Zaane Notarispraktijk B.V. hierna ook te noemen: Notariskantoor Van Zaane.

Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Notariskantoor Van Zaane als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht. De algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Notariskantoor Van Zaane, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Notariskantoor Van Zaane werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Notariskantoor Van Zaane zijn ingeschakeld, alsmede alle personen voor wier handelen Notariskantoor Van Zaane aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle voornoemde personen.

Artikel 3
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Notariskantoor Van Zaane, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek ("BW") dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

Artikel 4
Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Notariskantoor Van Zaane opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Artikel 5
In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6
1.    Bij de uitvoering van een aan Notariskantoor Van Zaane verstrekte opdracht, laat Notariskantoor Van Zaane zich bijstaan door personen, die voor Notariskantoor Van Zaane werkzaam zijn en/of personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Notariskantoor Van Zaane zijn ingeschakeld. Het staat Notariskantoor Van Zaane vrij om verleende opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen werknemers van Notariskantoor Van Zaane te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

2. Notariskantoor Van Zaane zal bij het inschakelen van derden, die niet in Notariskantoor Van Zaane werkzaam zijn, zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Notariskantoor Van Zaane is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Notariskantoor Van Zaane is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 7
1.    Voorzover er op grond van verordeningen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ("KNB") geen dwingende regels bestaan omtrent de hoogte van het in rekening te brengen tarief, wordt het honorarium - tenzij anders overeengekomen - berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Notariskantoor Van Zaane vast te stellen uurtarief.
2.    De door Notariskantoor Van Zaane ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (waaronder begrepen: algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) worden separaat in rekening gebracht.
3.    Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8
1.    De aansprakelijkheid van Notariskantoor Van Zaane is beperkt tot het bedrag dat krachtens door Notariskantoor Van Zaane afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximum van € 25.000.000,00 per gebeurtenis per notaris per jaar en een jaarmaximum van € 50.000.000,00 per verzekeringsjaar per notaris en voorts onder toepasselijk verklaring van de door de KNB voor de beroepsaansprakelijkheid van notarissen opgestelde algemene voorwaarden.
2.    Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in dit artikel plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Notariskantoor Van Zaane jegens opdrachtgevers beperkt tot driemaal het door Notariskantoor Van Zaane in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

Artikel 9
1.    Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij Notariskantoor Van Zaane daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij geen beroep meer erop kunnen doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.
Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
2.    Alle rechtsvorderingen en verweren van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één (1) jaar na de overeenkomstig lid 1 gedane kennisgeving.
3.    De opdrachtgever is gehouden Notariskantoor Van Zaane te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Notariskantoor Van Zaane te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 10
Notariskantoor van Zaane houdt zich aan de regelgeving voortvloeiende uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Krachtens de WWFT hebben notarissen een meldingsplicht bij de Dienst Nationale Recherche, Financial Intelligence Unit-Nederland indien aan hen een dienst wordt gevraagd waarvan het vermoeden bestaat dat deze een relatie heeft met het witwassen van gelden en/of het financieren van terrorisme. Ingevolge de WWFT mag het feit dat er een melding wordt gedaan, niet aan de cliënt bekend worden gemaakt.

Artikel 11
Op de rechtsverhouding tussen Notariskantoor Van Zaane en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 9 lid 1 laatste zin.

Artikel 12
Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene bepalingen.